Động cơ điện Teco - Motor điện Teco

Teco Electric Motors


Danh mục:

Teco Electric Motors

Teco Electric Motors includes 1 phase 220V and 3 phase 380V, Teco Electric Motors has power from 0.5HP (0.37kW) up to 150HP (110kW). Teco Electric Motors includes 2 poles, 4 poles & 6 poles (2.900 rpm – 1.450 rpm & 960 rpm). 1 year warranty for all Teco Electric Motors type.

  • Type of Product: Teco Electric Motors
  • Phase: 1 Phase & 3 Phase
  • Power: Up to 150HP
  • Poles: 2, 4 & 6 Poles
  • Origin: Teco, Vietnam
  • Brand: Teco
  • Warranty: 12 Months

Teco Electric Motors Price List

HP kW Voltage (V) 2 Poles (2900rpm) 4 Poles (1450 rpm) 6 Poles (960 rpm)
0.5 0.4 220/380 1.629.000 1.629.000 2.072.000
1 0.8 220/380 2.231.000 2.423.000 2.744.000
2 1.5 220/380 2.539.000 2.600.000 3.832.000
3 2.2 220/380 3.367.000 3.456.000 4.893.000
5.5 4 220/380 4.420.000 4.537.000 7.062.000
7.5 5.5 380 6.740.000 6.918.000 8.238.000
10 7.5 380 7.335.000 7.527.000 11.030.000
15 11 380 11.208.000 11.208.000 15.039.000
20 15 380 12.898.000 13.247.000 18.871.000
25 19 380 16.538.000 17.879.000 23.024.000
30 22 380 20.527.000 21.088.000 29.887.000
40 30 380 25.207.000 27.082.000 38.453.000
50 37 380 29.319.000 32.733.000 44.515.000
60 45 380 42.894.000 42.894.000 56.557.000
75 55 380 50.098.000 50.098.000 67.881.000
100 75 380 64.836.000 63.413.000 109.734.000
125 90 380 77.823.000 75.455.000 133.120.000
150 110 380 133.777.000 117.500.000 152.080.000