Bơm nước giếng khoan Motor Franklin và guồng CRI cánh Inox 304